36V Controller - all Urban Mover 36V bikes, Emoto 36V bikes and Fast4Ward 36V bikes

Urban Mover

UM197-36

Suitable for bikes:

Urban Mover (36V)

 • UM36SX
 • UM44S
 • UM44SL

   Emoto (36V)

  • Emoto Velocity 2.5
  • Emoto Liberty 2.5

  F4W (36V)

  • F4W Peak 36V
  • F4W Ride 36V


  Related Items